Op dit moment is BOinK als belangevertegenwoordiger van ouders, betrokken bij vier belanrgijke trajecten: 

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. Het ministerie van SZW heeft samen met de branchepartijen en belangenorganisaties, waaronder BOinK, een akkoord gesloten.

In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang aangenomen. Op 10 maart 2017 is het 'ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk' door Minister Asscher aan de Tweede Kamer gestuurd, nadat dit ontwerpbesluit is besproken binnen de ministerraad. Dit besluit geeft een andere invulling van de kwaliteitseisen in de wet.

De Eerste Kamer heeft de Wet IKK en Harmonisatie (zie hieronder) op 30 mei 2017 goedgekeurd. Er wordt nu gewerkt aan de Algemene Maatregel van Bestuur en ministeriële regelingen zodat de wet 1 januari 2018 van kracht kan worden. 

Lees meer over Het Nieuwe Toezicht.
Samenvatting akkoord IKK.

 

Harmonisatie

De harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zorgt ervoor dat de kwaliteiteisen voor deze vormen van opvang gelijk worden getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Het kabinet heeft hierbij drie doelstellingen geformuleerd. Ten eerste wordt er ingezet op het versterken van de pedagogische kwaliteit, ten tweede moet één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen worden gevormd en tot slot, wordt één financieringsstructuur voor alle werkende ouders vormgegeven. 

De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gebeurt gefaseerd. Sinds 1 januari 2017 is de medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. Dit heeft onder andere tot gevolg dat peuterspeelzalen verplicht een oudercommissie moeten hebben

Lees hier meer over de harmonisatie. 

 

Directe Financiering

Er komt een nieuw systeem voor het financieren van de kinderopvang. Het doel is om het proces rondom de financiele bijdrage van van de rijksoverheid aan de kinderopvangkosten overzichtelijker te maken en minder fout- en fraudegevoelig. Samen met het Ministerie van SZW, DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs), Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Voor Werkende Ouders, Waarborgfonds Kinderopvang en VGOB wordt de nieuwe financieringssystematiek vormgegeven waarbij de wensen, eisen en behoeften van de verschillende partijen steeds belangrijke uitgangspunten zijn.

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?
De kinderopvangtoeslag zoals we het nu kennen vervalt. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag is dus ook niet meer nodig. De procedure wordt alsvolgt:

  • U heeft of sluit een contract af met een kinderopvangorganisatie/gastouderbureau.
  • De kinderopvangorganisatie/het gastouderbureau vraagt bij DUO een rijksbijdrage aan (toeslag).
  • U ontvangt alle gegevens van DUO ter controle. DUO berekent uw bijdrage niet meer op basis van uw huidige inkomen maar op basis van uw vastgestelde jaarinkomen van twee jaar geleden. Zijn er wijzigingen dan kunt u een herberekening van uw bijdrage aanvragen.
  • U betaalt voor de opvang aan DUO (dat is de ouderbijdrage). U betaalt dus niet meer aan de kinderopvangorganisatie/gastouderbureau.
  • DUO betaalt de ouder- en rijksbijdrage uit aan de kinderopvangorganisatie.

Het systeem wordt momenteel (eerste halve jaar 2017) door ouders getest op gebruiksvriendelijkheid. Uiteraard hechten we veel waarde aan de feedback van ouders en blijven we betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2019 zal het nieuwe systeem gefaseerd worden ingevoerd. 

Meer lezen

  • Factsheet 
  • Informatie van de rijksoverheid
  • Position paper van BOinK bij aanvang van het traject.
  • Brief over de voortgang van het traject die Minister Asscher van SZW in november 2015 aan de Tweede Kamer stuurde . 

 

Wet Versterking positie ouders kinderopvang & peuterspeelzalen

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Versterking positie ouders van kracht. Met deze wetswijziging is de positie van ouders binnen de kinderopvang versterkt. Er is één landelijke geschilleninstantie voor ouders en oudercommissies. Aansluiting bij deze instantie is voor alle aanbieders verplicht en de uitspraken van deze commissie zijn bindend. Daarnaast zijn houders verplicht om definitieve GGD rapporten te bespreken met de oudercommissie en wordt de handhavingsstatus opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP). De medezeggenschap in het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang wordt gelijkgetrokken. Ook zijn er wijzigingen op het gebied van het adviesrecht op pedagogische kwaliteit en met betrekking tot het instellen van een oudercommissie. Kleine opvangorganisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden volstaan met alternatieve ouderraadpleging (i.p.v. een oudercommissie). BOinK ontwikkelt modellen voor de alternatieve ouderraadpleging.

Lees meer over de wet ‘Versterking positie ouders kinderopvang & peuterspeelzalen’.

Luister naar een heldere uitleg van de wetswijziging (interview van BNR, vanaf 12.52 min) 

 

Als belangenbehartiger maken we ons voortdurend sterk voor de belangen van ouders en hun kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. We zijn bij vrijwel alle trajecten en projecten in de kinderopvang betrokken, waarbij we over uiteenlopende onderwerpen de stem en positie van ouders en oudercommissies duidelijk naar voren brengen. Casussen, ervaringen en signalen uit ons dagelijks spreekuur, oc-avonden, ledenbijeenkomsten en trainingen vormen hierbij belangrijke input. Daarnaast bevragen ouders regelmatig over specifieke onderwerpen door middel van korte vragenlijsten en enquêtes. Ook roepen we met regelmaat een klankbordgroep van ouders bijeen om in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen in de sector. We verzamelen deze informatie en zetten deze in waar nodig. We willen zoveel mogelijk recht doen aan onze brede, diverse, achterban door gebruik te maken van al die ervaringen en meningen van ouders. Maar het is ook daarom dat we, naast de input van onze achterban, ons standpunt ook altijd (mede) baseert op wetenschappelijke inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en kinderopvang. Dit om de kwaliteit van de opvang voor ouders en hun kinderen te waarborgen. 

Nieuws

Vacature: secretarieelmedewerker (20 uur)

Wij zijn op zoek naar een proactieve, communicatief vaardige, professionele collega voor ons secr...

meer