Oudercommissie per 2017 ook verplicht voor alle peuterspeelzalen

28 oktober 2016

Op 1 januari aanstaande wordt de volgende stap in het harmonisatietraject van peuterspeelzalen en kinderopvang gezet: de medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk wordt ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. Dit heeft onder andere tot gevolg dat peuterspeelzalen een oudercommissie moeten hebben.

Medezeggenschap
Medezeggenschap van ouders, in de vorm van adviesrecht, is voor kinderopvangorganisaties al bij wet geregeld sinds 2005, toen de Wet kinderopvang van kracht werd. Per 1 januari 2017 geldt deze regeling ook voor peuterspeelzalen. Dat betekent dat ook ouders van peuterspeelzalen op diverse zaken inspraak krijgen. De belangrijkste hiervan is het adviesrecht op de pedagogisch kwaliteit. Maar ouders hebben ook inspraak op het voedingsbeleid, beleid rondom opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, het beleid van voor- en vroegschoolse educatie, klachtenbeleid en de prijs. Houders van peuterspeelzalen die voornemens zijn een wijziging door te voeren op één van bovenstaande punten, zijn per 1 januari verplicht tijdig advies te vragen aan de oudercommissie.

Oudercommissie
Het adviesrecht is toegekend aan de oudercommissie: een vertegenwoordiging van alle ouders. Een houder van een peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het instellen van de oudercommissie. Ook dient hij/zij een oudercommissiereglement op te stellen. De oudercommissie bepaalt zelf zijn werkwijze en legt deze vast in het huishoudelijk reglement. Voor beide reglementen die wij samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep) vindt u hier een modelreglement.

Oudercommissie oprichten
BOinK heeft een brochure opgesteld die zowel houders als ouders voorziet van. In de brochure 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban' vindt u  uitgebreide informatie over het oprichten van een oudercommissie en over de taken, rechten en plichten van de oudercommissie.

Overgangsregeling
De regeling omtrent de verplichte medezeggenschap had 1 januari 2016 in werking moeten treden. Echter door een fout in de wettekst is de invoering met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2017. Dat heeft als gevolg dat er geen overgangsregeling is: peuterspeelzalen moeten per 1 januari aan de eisen voldoen. De GGD zal hier ook op inspecteren.

Harmonisatie
Naar aanleiding van de Wet OKE is in 2010 een traject gestart waarbij de kwaliteitseisen van peuterspeelzalen gefaseerd gelijk worden getrokken aan die van kinderopvang. Dat traject zal 1 januari 2018 zijn afgerond, dan gelden voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde eisen. Meer informatie over de harmonisatie. 

LinkedIn Pinterest Facebook Twitter Addthis

Nieuws

Vacature: secretarieelmedewerker (20 uur)

Wij zijn op zoek naar een proactieve, communicatief vaardige, professionele collega voor ons secr...

meer