Welke taken, rechten en plichten heeft een oudercommissie? 

Oudercommissie oprichten

Ouders, oudercommissies, locatiemanagers en directies van kindercentra en peuterspeelzalen die zich in een oudercommissie gaan oprichten doen er goed aan om te beginnen met de volgende stappen:

  • Bestudeer de bevoegdheden van een oudercommissie die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen. Deze wettelijke adviesbevoegdheden zijn verwerkt in het modelreglement voor oudercommissies dat wij met Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO groep hebben opgesteld.
  • Maak afspraken met wie de oudercommissie in de opbouwfase geregeld overlegt over de voortgang: de locatiemanager, de regiomanager of de directeur?
  • De ondernemer (directie) zal aan het eind van de opbouwfase de oudercommissie formeel installeren door het reglement voor de oudercommissie vast te stellen.

In de brochure 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban' vindt u uitgebreid informatie.

Medezeggenschap

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Lees meer over de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de oudercommissie. Meer informatie over de oprichting van een oudercommissie en medezeggenschap vindt u in de reader 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban'.

In een integraal kindcentrum (ikc) of op een brede school kan worden gewerkt van een ikc-raad. Lees meer.

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Elke opvang is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de aanvraag voor exploitatie een medezeggenschapsreglement op te stellen. Alle wettelijke eisen aan de inhoud van het medezeggenschapsreglement vindt u hier. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Download hier het modelreglement, opgesteld door BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang.

Leden van de oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. BOinK beveelt  een oneven ledenaantal aan, zodat er bij stemmingen altijd een meerderheid is.

Leden werven

Er zijn verschillende manieren waarop de oudercommissie nieuwe leden kan aantrekken. Leden van de commissie kunnen bijvoorbeeld andere ouders persoonlijk aanspreken, maar een oproep in de nieuwsbrief, website of op het prikbord van de opvang heeft ook een groot bereik. Hier vindt u een voorbeeld van een oproep. Hoe meer de oudercommissie laat zien dat de werkzaamheden leuk en nuttig zijn, hoe meer reactie er zal komen. De ouders die reageren op de oproep of vacature worden op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie gekozen. Bij meer reacties dan beschikbare plekken mogen alle ouders van de opvang in een verkiezing bepalen wie er een zetel in de oudercommissie krijgt. Het is belangrijk om ouders die bij deze verkiezing niet worden gekozen, toch te betrekken door bijvoorbeeld aan een werkgroep van de oudercommissie deel te nemen.

Ouders betrekken

Het is belangrijk om ouders op verschillende manieren aan te spreken en ze als ‘partner’ in de opvang uit te nodigen. De oudercommissie kan ouders bijvoorbeeld vragen hun mening te geven en hen laten merken dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Een andere leuke manier om ouders te betrekken bij de opvang is het organiseren van een ouderavond. Op zo’n avond kan de oudercommissie een onderwerp centraal stellen dat aansluit bij de interesses van de ouders. Zorg daarnaast voor een informeel gedeelte met onderling contact en de mogelijkheid tot discussie of het uitwisselen van informatie en tips. Meer informatie over ouderbetrokkenheid vindt u in de de reader 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban'. Suggesties voor een ouderavond vindt u in de brochure ‘Opvoeden op het kinderdagverblijf; voor oudercommissies’. 

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer