Verantwoordelijkheden

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. BOinK heeft verschillende brochures uitgebracht om oudercommissies handvatten te geven bij  de uitvoering van het adviesrecht.

Onderwerpen adviesrecht

Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Adviesprocedure

Wanneer er sprake is van wijzigingen of nieuw beleid in een van de adviesonderwerpen, dan is de opvang verplicht de oudercommissie om schriftelijk advies te vragen. Dit moet gebeuren op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn. Het is gebruikelijk dat de oudercommissie vier weken de tijd krijgt om het advies uit te brengen. Deze termijn gaat in op het moment dat de oudercommissie over genoeg informatie beschikt om een afgewogen advies te kunnen leveren. Het is een verplichting voor de opvang om de oudercommissie tijdig te voorzien van alle relevante informatie. BOinK heeft een voorbeeldadvies ontwikkeld.

Nadat de oudercommissie advies heeft uitgebracht hoort de directie of vestigingsmanager schriftelijk te reageren. Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd afgewezen worden. Er moet dan worden aangetoond dat het opvolgen van het advies ten koste zou gaan van de kwaliteit of de kosten van de opvang. Dit geldt ook voor tijdelijke wijzigingen.

Adviseren over kwaliteit

BOinK raadt oudercommissies aan om in eerste instantie te letten op de structurele kwaliteit van de opvang. Een goede eerste stap is het vergelijken van het pedagogisch beleidsplan van de opvang met de kwaliteitseisen uit de wet en de beleidsregels. De volgende stap is met behulp van het GGD inspectierapport te controleren of de opvang ook in de praktijk aan de eisen voldoet. Tot slot kan de oudercommissie kijken of het pedagogisch beleid vertaald is in een pedagogisch werkplan. Deze geeft pedagogisch medewerkers handvatten om te handelen volgens het pedagogisch beleid.

In tweede instantie kan gekeken worden naar de proceskwaliteit. Deze is voor een groot deel afhankelijk van de interactie van de pedagogisch medewerkers. De oudercommissie kan onderzoeken in hoeverre de opvang aandacht besteed aan deze interactievaardigheden. Hierover heeft zij geen adviesrecht, maar zou de opvang wel tips kunnen geven.

Ongevraagd adviseren

In het geval de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is de opvang niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal de opvang ongevraagd advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen. 

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer