Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de kosten van kinderopvang. Een uitgebreide toelichting met o.a. hoe de prijs is opgebouwd en argumenten om een prijsstijging door te voeren vindt u in de brochure 'Prijzen in de kinderopvang'.

Kosten kinderdagopvang

Organisaties die kinderopvang bieden, berekenen hun prijs vaak op basis van dagdelen of hele dagen. Bij sommige aanbieders is het mogelijk om per uur af te nemen, al ligt de uurprijs in dat geval vaak een stuk hoger dan gemiddeld. 

Kosten buitenschoolse opvang

Ook in de buitenschoolse opvang worden kosten van de opvang berekend aan de hand van dagdelen. Soms rekent een buitenschoolse opvang uren waarop uw kind nog op school zit. Wanneer op de betreffende locatie ook kinderen van een andere school worden opgevangen, geldt de sluitingstijd van de vroegste school als openingstijd. Vanaf dat moment mogen kosten worden doorberekend aan alle ouders, ook als de school van hun kinderen pas later sluit.

Kosten gastouderopvang

In de gastouderopvang is het vaak mogelijk om per afgenomen uur te betalen. De uurprijs ligt vaak lager dan bij kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Ouders betalen maandelijks een bedrag aan het gastouderbureau. Dit bedrag bestaat uit een betaling aan het gastouderbureau, voor bemiddelingswerkzaamheden en administratieve lasten, en een betaling voor de opvang door de gastouder. 

Kosten tussenschoolse opvang 

Voor de opvang van kinderen in de lunchpauze wordt doorgaans een standaard bedrag aan ouders gevraagd door de school of door de organisatie waaraan de opvang is uitbesteed. Deze kosten komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, omdat deze niet onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vallen.

Kosten peuterspeelzaal

De kosten voor peuterspeelzalen zijn afhankelijk van het regionale aanbod voor- en vroegschoolse educatie en het inkomen van ouders. Bovendien bestaan er (door de gemeente) gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen. De invulling van het peuterspeelzaalbeleid ligt bij gemeenten en de kosten zullen mede afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid. In sommige gevallen is het mogelijk om voor een vergoeding van de Sociale Dienst in aanmerking komen. Voor meer informatie over deze vergoeding en de voorwaarden kunt u terecht bij uw gemeente.

Let op! 

Als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvang worden regelmatig acties gehouden die bedoeld zijn om ouders in de kosten tegemoet te komen. Soms worden er cadeautjes aangeboden als er voor de betreffende opvang wordt gekozen of er wordt korting gegeven op de eigen bijdrage. Dit is een verkapte vorm van het verlagen van het uurtarief. Als hierdoor uw ouderbijdrage afneemt (ook al is dat slechts incidenteel) kan dat invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst verrekent alle aan ouders gefactureerde bedragen en berekent op basis daarvan een gemiddelde uurprijs. Deze gemiddelde uurprijs komt dus lager te liggen op het moment dat korting is gegeven op eigen bijdrage of er een cadeau is verstrekt. De Belastingdienst past daarop het recht op kinderopvangtoeslag aan en dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat ouders kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

Ook zien wij regelmatig acties van ondernemers die ouders de mogelijkheid bieden toch opvang te blijven afnemen, bijvoorbeeld wanneer zij werkloos worden. Let op dat u voldoet aan de eisen voor kinderopvangtoeslag als u voor zo'n constructie kiest! 

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer