Kinderopvangtoeslag 

Ouders die beide werken en kinderopvang afnemen krijgen een tegemoetkoming in de kosten: de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit een overheidsdeel en een werkgeversdeel, beide uitgekeerd door de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de overheid, de werkgever en de ouders ieder eenderde van de opvang betalen. Dit wordt ook wel tripartiete financiering van de kinderopvang genoemd. 

Maximale uurprijs
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet de organisatie die uw kinderen opvangt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er geldt bovendien een maximale uurprijs waar u vergoeding over kunt krijgen. Het deel van de uurprijs dat boven dit bedrag uitkomt, is geheel voor uw eigen rekening. Voor tussenschoolse opvang en peuterspeelzaal kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Ouders van peuterspeelzalen die door de harmonisatie halve dagopvang zijn geworden, komen wel in aanmerking voor opvangtoeslag.  

In 2017 bedragen de maximum uurtarieven waarvoor u kinderopvangtoeslag ontvangt:

€ 7,18 dagopvang 
€ 6,69 BSO           
€ 5,75 gastouderopvang 

De verhoging van de maximale uurprijs t.o.v. 2016 is het gevolg van de extra investering in de kinderopvangtoeslag.

Maximaal aantal uren
De uren die u kunt aangeven bij de Belastingdienst zijn afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Voor de dagopvang gaat het om 140% van dit aantal uren, voor schoolgaande kinderen gaat het om 70%. Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als u de ene maand minder dan 140% (of 70%) van de uren gebruikt, u deze overige uren bij een andere maand kunt optellen. U kunt maximaal 230 uren opvang per kind per maand opgeven aan de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Elk jaar maakt de overheid een toeslagtabel waarin u kunt zien welk percentage van de kosten van kinderopvang betaald wordt door het Rijk. 

Met terugwerkende kracht
Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand. 

Wijzigingen doorgeven en meer info
Geef wijzigingen in uw situatie direct door aan de Belastingdienst, anders loopt u het risico op een boete. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u tevens een proefberekening maken voor uw persoonlijke situatie, een wijziging doorgeven en kinderopvangtoeslag aanvragen.

Voorbereidingstijd op de bso

De buitenschoolse opvang brengt in sommige gevallen uren tijdens schooltijd in rekening, de zogenoemde voorbereidingstijd. Deze uren komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alleen uren waarop de opvang daadwerkelijk open is komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (uitgaande van de vroegst sluitende school waarvan kinderen op de betreffende locatie worden opgevangen).

Kinderopvangtoeslag op rekening van de opvang

Het is mogelijk om kinderopvangtoeslag direct op de rekening van uw opvang te laten storten. Dat raden wij echter stellig af! Want ook in dat geval blijft u zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. Zodra er iets in uw situatie verandert (bijvoorbeeld in het aantal werkuren of inkomen) dient u deze informatie direct door te geven aan de opvang en de Belastingdienst. Geef nooit uw DigiD-code af, deze is strikt persoonlijk, meer informatie vindt u op de DigiD-site van de Rijksoverheid 

Het is overigens niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks te laten overmaken naar een opvang, als de ouders gebruik maken van opvang bij meerdere opvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslag als u niet werkt

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u studeert, een verplichte inburgeringscursus of een reïntegratietraject volgt. Waar u tot 2013 in deze gevallen mogelijk  (een deel van) de werkgeversbijdrage aan de kinderopvangtoeslag via UWV of de gemeente vergoed kreeg, loopt dit nu via de Belastingdienst Toeslagen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Sociaal Medische indicatie
Heeft u kinderopvang nodig om sociale of medische redenen, bijvoorbeeld omdat een van de ouders door een handicap of ziekte niet in staat is zelf voor de kinderen te zorgen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Gemeenten hebben een speciaal budget om in deze situaties bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor meer informatie en de voorwaarden voor deze bijdrage kunt u bij uw gemeente terecht. Hier vindt u het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de sociaal medische indicatie.

Na ontslag 
In geval van ontslag heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract. Daarna vervalt het recht op toeslag. In 2015 en 2016 is deze periode verlengd tot zes maanden, dit betreft dus een tijdelijke situatie. Als ZZP-er dient u uw gewerkte uren aannemelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld door het bijhouden van een urenadministratie.

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer