Ouders en kinderopvang zijn partners in de opvoeding

Doelstellingen

BOinK voor ouders en oudercommissies

BOinK vertegenwoordigt de belangen van de ouders bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Zo zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de Wet kinderopvang en de Geschillencommissie kinderopvang.

Wij informeren ouders hierover via onze nieuwsberichten op onze website, via ons magazine en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en we staan dagelijks ouders en oudercommissies te woord in ons spreekuur. Ons magazine verschijnt twee keer per jaar. Dit is een platform voor oudercommissies om ervaringen te delen en te informeren. Daarnaast ontwikkelen we uitgebreide brochures oudercommissies en individuele ouders en bieden we trainingen aan oudercommissies en centrale oudercommissies. Tevens organiseren we jaarlijks meerdere ouderavonden. We inventariseren actief meningen, ervaringen en ideeën van ouders, zodat we kunnen fungeren als spreekbuis voor ouders in de media.

BOinK voor ouders en de sector kinderopvang

BOinK levert haar bijdrage aan kwaliteitsverbetering binnen de sector kinderopvang onder meer middels haar betrokkenheid bij het convenant Kwaliteit Kinderopvang, Pedagogisch Kader, Bureau Kwaliteit Kinderopvang, Algemene Voorwaarden en klachten- en geschillenregelingen. Daarnaast nemen we deel aan diverse overleggen met de betrokken ministeries en met vertegenwoordigers uit onderwijs en wetenschap een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van BOinK. Dit alles teneinde invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving, kwaliteit, toezicht en handhaving en het actief signaleren van landelijke ontwikkelingen en behoeften. Ook het initiëren, uitvoeren en meewerken aan onderzoeken binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen zien wij als een belangrijke taak. Ook heeft BOinK een nauwe samenwerkingsrelatie met de ondernemers in de kinderopvang, vertegenwoordigd in de Brancheorganisatie Kinderopvang

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer