Projecten

BOinK voert met regelmaat (gesubsidieerde) projecten op het gebied van kinderopvang uit. Momenteel lopen er drie projecten waarin we een ondersteunende rol hebben:

 

Alternatieve ouderraadpleging


 - Help ons bij dit project, vul de vragenlijst in. -

1 Januari 2016 is de 'Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen' in werking getreden. In de wet is vastgelegd dat er bij kleine opvangorganisaties alternatieve ouderraadpleging mag plaatsvinden als een houder, ondanks voldoende inspanning, geen oudercommissie heeft kunnen instellen. Onder kleine vestigingen wordt verstaan: maximaal vijftig kinderen maken gebruik van opvang op deze locatie, of in geval van een gastouderbureau, maximaal vijftig aangesloten gastouders. Deze regeling ontslaat de houder nadrukkelijk niet van de wettelijke plicht om altijd inspanningen te verrichten een oudercommissie in te stellen of ouders de gelegenheid te bieden om deze te vormen.

In de wet is niet vastgelegd waaraan de zogenaamde alternatieve ouderraadpleging moet voldoen. Tweede Kamerlid Yücel (PvdA) heeft een motie ingediend om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. Zij verzocht de regering, in overleg met experts en de sector, om geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging te ontwikkelen en deze onder de aandacht te brengen van de sector. BOinK heeft naar aanleiding van vragen uit de praktijk en de motie, een verzoek ingediend bij het Ministerie van Socialezaken en Werkgelegenheid, voor een project om verschillende mogelijkheden van alternatieve ouderraadplegingen uit te werken. Het project is door het Ministerie van SZW gehonoreerd en zal lopen van 1 november 2016 tot en met 31 december 2017.

Het doel van het project is

1. de ontwikkeling van modellen voor alternatieve ouderraadpleging.
2. deze onder de aandacht brengen van de sector om zo ouders, houders en toezichthoudende partijen te ondersteunen.

BOinK zal binnen het project de ervaringen en behoeften in kaart brengen van ouders, houders, toezichthouders en handhavers. Ook zullen we informatie ophalen bij experts op het gebied van medezeggenschap. Deze input vormt een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van de modellen. Daarnaast zullen in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van werkgevers, ouders, toezichthouders en handhavers betrokken worden om een goede afstemming en draagvlak te waarborgen. 

Eind 2017 wordt de toolbox met modellen gepubliceerd.

Kinderopvangkaart

De website Kinderopvangkaart wil de transparantie in de kinderopvang vergroten door ouders te helpen om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het aanbod van kinderopvangorganisaties. Ouders kunnen de geselecteerde locaties met elkaar vergelijken op basis van het gevoerde beleid en prijsstelling. Daarnaast kunnen ouders die al opvang afnemen nagaan of de kwaliteiten van de locatie goed tot hun recht komen op de door de ondernemer ingevulde kinderopvangkaart.

> Bekijk de Kinderopvangkaart

Het VVE Platform

Het VVE Platform is er voor het verzamelen en bundelen van kennis, activiteiten en ontwikkelingen voor en met professionals op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Speciale aandacht is er voor de inrichting van VVE in Nederland in vergelijking met andere Europese landen en de Verenigde Staten, de effectiviteit van de veelgebruikte VVE-programma’s en de activiteiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau in Nederland.

Bekijk de website van het VVE Platform

 

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer